Ogłaszamy konkurs na wykonanie logo naszego projektu „Let’s MYTH together”

Logo powinno:

• zawierać nazwę programu ERASMUS +
• zawierać nazwę projektu “Let’s MYTH together”
• nawiązywać do tematyki projektu
• nawiązywać do państw partnerskich

Logo można wykonać w formie tradycyjnej (technika dowolna)
lub elektronicznej i złożyć w sekretariacie szkoły
Termin wykonania logo: do 15 grudnia 2017r.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo projektu ERASMUS+ „Let’s MYTH together”
 2. Prace konkursowe powinny uwzględniać:
  • tematykę projektu
  • symbol ERASMUS +
  • flagi krajów partnerskich
 3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu ERASMUS+ oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu techniką tradycyjną (technika dowolna) lub komputerową (graficzny program komputerowy).
 3. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (wersja papierowa) i w wersji elektronicznej. Znak logo należy przedstawić w polu 15x15cm.
 4. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w sekretariacie do dnia 15 grudnia br.
 5. Oceny dokona jury składające się z nauczyciela informatyki, plastyki oraz dyrektora
  i koordynatora projektu do 22.12. 2017.
 6. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:
  • spełnienie wymogów określonych regulaminem
  • tematyka logo związana z projektem
  • kreatywność, oryginalność
  • estetyka
  • walory użytkowe projektu
 7. Autor zwycięskiego logo otrzyma nagrodę rzeczową, a pozostali nagrodę pocieszenia. Ponadto zwycięska praca weźmie udział w międzynarodowym głosowaniu szkół europejskich biorących udział w projekcie.
 8. Ostateczny wybór zwycięskiego logo projektu nastąpi podczas pierwszej wyjazdowej wizyty uczniów na Słowacji, w marcu 2018 r.
 9. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
 10. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

ZAPRASZAMY

Advertisements